Tag Archives: personalities

135 Personalities in Mandarin and English

100 Personalities in Mandarin with English Translations 乐观 lèguān – optimistic 悲观 bēiguān – pessimistic 内向 nèixiàng – introverted 外向 wàixiàng – extroverted 自信 zìxìn – self-confident 豁达 huòdá – 1. optimistic 2. open-minded 风趣 fēngqù – witty 忠诚 zhōngchéng – loyal 谨慎 jǐnshèn – cautious 耿直 gěngzhí – honest and just