Numbers Interpreting Practice (Chinese and English)

Being able to interpret large numbers on the fly is an essential skill for any Mandarin/English interpreter. You can use these materials to work to practice interpreting Chinese numbers into English, and English numbers into Chinese.

Listen to Audio

Chinese Numbers Interpreting Practice #1

Chinese Numbers Interpreting Practice #2

Chinese Numbers Interpreting Practice #3

Chinese Numbers Interpreting Practice #4

English Numbers Interpreting Practice #1

English Numbers Interpreting Practice #2

English Numbers Interpreting Practice #3

English Numbers Interpreting Practice #4

Transcript and reference translation

Chinese Numbers Interpreting Practice 1

9361亿 = 936.1 billion
6229万 = 62.29 million
576万 = 5.76 million
53万 = 530 thousand
69亿 = 6.9 billion
811亿 = 81.1 billion
516亿 = 51.6 billion
5981万 = 59.81 million
17亿 = 1.7 billion
7090亿 = 709 billion
113万 = 1.13 million
35万 = 350 thousand
94万 = 940 thousand
896万 = 8.96 million
2820万 = 28.2 million
61亿 = 6.1 billion
487亿 = 48.7 billion
6096亿 = 609.6 billion
3239万 = 32.39 million
94亿 = 9.4 billion
318亿 = 31.8 billion
877万 = 8.77 million
4830 亿 = 483 billion
75万 = 750 thousand

Chinese Numbers Interpreting Practice 2

3722亿 = 372.2 billion
1775万 = 17.75 million
985万 = 9.85 million
24万 = 240 thousand
95亿 = 9.5 billion
620亿 = 62 billion
205亿 = 20.5 billion
7588万 = 75.88 million
21亿 = 2.1 billion
8375亿 = 837.5 billion
210万 = 2.1 million
29万 = 290 thousand
98万 = 980 thousand
728万 = 7.28 million
1471万 = 14.71 million
26亿 = 2.6 billion
740亿 = 74 billion
4540亿 = 454 billion
8979万 = 89.79 million
33亿 = 3.3 billion
600亿 = 60 billion
972亿 = 97.2 billion
8651亿 = 865.1 billion
45万 = 450 thousand
972万 = 9.72 million

Chinese Numbers Interpreting Practice 3

95万 = 950 thousand
834万 = 8.34 million
5412万 = 54.12 million
31亿 = 3.1 billion
312亿 = 31.2 billion
4265亿 = 426.5 billion
5715亿 = 571.5 billion
83亿 = 8.3 billion
117亿 = 11.7 billion
764万 = 7.64 million
8855亿 = 885.5 billion
80万 = 800 thousand
3901亿 = 390.1 billion
9714亿 = 971.4 billion
189万 = 1.89 million
61万 = 610 thousand
42亿 = 4.2 billion
290亿 = 29 billion
861亿 = 86.1 billion
5743万 = 57.43 million
18亿 = 1.8 billion
9180亿 = 918 billion
386万 = 3.86 million
17万 = 170 thousand

Chinese Numbers Interpreting Practice 4

3994亿 = 399.4 billion
5582万 = 55.82 million
278万 = 2.78 million
83万 = 830 thousand
81亿 = 8.1 billion
203亿 = 20.3 billion
855亿 = 85.5 billion
4416万 = 44.16 million
61亿 = 6.1 billion
4151亿 = 415.1 billion
164万 = 1.64 million
17万 = 170 thousand
51万 = 510 thousand
928万 = 9.28 million
5632万 = 56.32 million
35亿 = 3.5 billion
214亿 = 21.4 billion
1905亿 = 190.5 billion
6480万 = 64.8 million
29亿 = 2.9 billion
550亿 = 55 billion
352万 = 3.52 million
9528亿 = 952.8 billion
27万 = 270 thousand

English Numbers Interpreting Practice 1

3,925,000,000 = 三十九亿两千五百万 sān shí jiǔ yì liǎng qiān wǔ bǎi wàn

8,870,000 = 八百八十七万 bā bǎi bā shí qī wàn

10,700,000 = 一千零七十万 yī[yì] qiān líng qī shí wàn

347,300 = 三十四万七千三百 sān shí sì wàn qī qiān sān bǎi

6,490,000 = 六百四十九万 liù bǎi sì shí jiǔ wàn

255,000,000 = 两亿五千五百万 liǎng yì wǔ qiān wǔ bǎi wàn

570,700 = 五十七万零七百 wǔ shí qī wàn líng qī bǎi

73,400,000 = 七千三百四十万 qī qiān sān bǎi sì shí wàn

69,118,800,000 = 六百九十一亿一千八百八十万 liù bǎi jiǔ shí yī[yí] yì yī[yì] qiān bā bǎi bā shí wàn

116,300,000 = 一亿一千六百三十万 yī[yí] yì yī[yì] qiān liù bǎi sān shí wàn

491,200,000 = 四亿九千一百二十万 sì yì jiǔ qiān yī[yì] bǎi èr shí wàn

62,900,000 = 六千两百九十万 liù qiān liǎng bǎi jiǔ shí wàn

99,100 = 九万九千一百 jiǔ wàn jiǔ qiān yī[yì] bǎi

9,300,000 = 九百三十万 jiǔ bǎi sān shí wàn

1,708,100,000 = 十七亿零八百一十万 shí qī yì líng bā bǎi yī shí wàn

36,000,000 = 三千六百万 sān qiān liù bǎi wàn

78,100,000 = 七千八百一十万 qī qiān bā bǎi yī shí wàn

357,000 = 三十五万七千 sān shí wǔ wàn qī qiān

885,900,000 = 八亿八千五百九十万 bā yì bā qiān wǔ bǎi jiǔ shí wàn

203,900,000 = 两亿零三百九十万 liǎng yì líng sān bǎi jiǔ shí wàn

8,400,000 = 八百四十万 bā bǎi sì shí wàn

151,200,000 = 一亿五千一百二十万 yī[yí] yì wǔ qiān yī[yì] bǎi èr shí wàn

67,000 = 六万七千 liù wàn qī qiān

751500 = 七十五万一千五百 qī shí wǔ wàn yī[yì] qiān wǔ bǎi

English Numbers Interpreting Practice 2

10,670,000 = 一千零六十七万 yīqiān líng liùshíqī wàn

21,846,000,000 = 二百一十八亿四千六万 èrbǎi yī shíbā yì sìqiān liù wàn

4,600,000 = 四百六万 sìbǎi liù wàn

69,300,000 = 六千九百三万 liùqiānjiǔbǎi sānwàn

177,000,000 = 一亿七千七万 yīyì qīqiān qī wàn

240,000 = 二十四万 èrshísì wàn

2,400,000 = 二百四万 èrbǎi sì wàn

639,000,000 = 六亿三千九万 liù yì sānqiān jiǔ wàn

46,000,000 = 四千六万 sìqiān liù wàn

80,048 = 八万零四十八 bā wàn líng sìshíbā

430,820,000 = 四亿三千零八十二万 sì yì sānqiān líng bāshíèr wàn

49,000,000 = 四千九万 sìqiān jiǔ wàn

430,000 = 四十三万 sìshísān wàn

1,945,200 = 一百九十四万五千二 yībǎijiǔshí sì wàn wǔqiān èr

778,000,000 = 七亿七千八万 qī yì qīqiān bā wàn

23,000,000 = 二千三万 èrqiān sānwàn

950,000 = 九十五万 jiǔshíwǔ wàn

113,408,000,000 = 一千一百三十四亿八百万 yīqiānyībǎi sānshísì yì bā bǎiwàn

61,000,000 = 六千一万 liùqiān yīwàn

7,940,000 = 七百九十四万 qībǎijiǔshí sì wàn

840,000 = 八十四万 bāshísì wàn

8,660,000 = 八百六十六万 bā bǎi liùshíliù wàn

480,000 = 四十八万 sìshíbā wàn

99,100 = 九万九千一 jiǔ wàn jiǔqiān yī

English Numbers Interpreting Practice 3

31,700,000 = 三千一百七万 sānqiānyībǎi qī wàn

496,240,000 = 四亿九千六百二十四万 sì yì jiǔqiānliùbǎi èrshísì wàn

33,000,000 = 三千三万 sānqiān sānwàn

8,380,000 = 八百三十八万 bābǎisānshí bā wàn

17,900,000 = 一千七百九万 yīqiānqībǎi jiǔ wàn

5,512,000,000 = 五十五亿一千二万 wǔshíwǔ yì yīqiān èr wàn

68,300,000 = 六千八百三万 liùqiānbābǎi sānwàn

83,600,000 = 八千三百六万 bāqiānsānbǎi liù wàn

370,000,000 = 三亿七千万 sān yì qīqiān wàn

21,290,000 = 二千一百二十九万 èrqiānyībǎi èrshíjiǔ wàn

10,250,000 = 一千零二十五万 yīqiān líng èrshíwǔ wàn

911,000,000 = 九亿一千一万 jiǔ yì yīqiān yīwàn

110,000,000 = 一亿一千万 yīyì yīqiān wàn

3,710,000 = 三百七十一万 sānbǎiqīshí yīwàn

54,800 = 五万四千八 wǔwàn sìqiān bā

245,800,000 = 二亿四千五百八万 èr yì sìqiānwǔbǎi bā wàn

364,700,000 = 三亿六千四百七万 sān yì liùqiānsìbǎi qī wàn

970,000 = 九十七万 jiǔshíqī wàn

67,740,000,000 = 六百七十七亿四千万 liùbǎiqīshí qī yì sìqiān wàn

6,350,000 = 六百三十五万 liùbǎisānshí wǔwàn

92,000 = 九万二千 jiǔ wàn èrqiān

6,060,000 = 六百零六万 liùbǎi líng liù wàn

16,000,000 = 一千六万 yīqiān liù wàn

140,000 = 十四万 shísì wàn

English Numbers Interpreting Practice 4

61,458,000 = 六千一百四十五万八千 liùqiānyībǎi sìshíwǔ wàn bāqiān

4,702,000 = 四百七万二千 sìbǎi qī wàn èrqiān

549,087,000 = 五亿四千九百零八万七千 wǔ yì sìqiānjiǔbǎi líng bā wàn qīqiān

2,647,000 = 二百六十四万七千 èrbǎiliùshí sì wàn qīqiān

8,281,000 = 八百二十八万一千 bā bǎi èrshíbā wànyī qiān

9,163,000 = 九百一十六万三千 jiǔbǎi yī shíliù wàn sānqiān

3,710,000 = 三百七十一万 sānbǎiqīshí yīwàn

649,000 = 六十四万九千 liùshísìwàn jiǔqiān

8,010,000 = 八百零一万 bā bǎi líng yīwàn

77,985,000 = 七千七百九十八万五千 qīqiānqībǎi jiǔshíbā wàn wǔqiān

4,030,000 = 四百零三万 sìbǎi líng sānwàn

9,272,000 = 九百二十七万二千 jiǔbǎièrshí qī wàn èrqiān

8,914,000 = 八百九十一万四千 bābǎijiǔshí yīwàn sìqiān

62,022,000 = 六千二百零二万二千 liùqiānèrbǎi líng èr wàn èrqiān

372,000 = 三十七万二千 sānshíqī wàn èrqiān

4,687,000 = 四百六十八万七千 sìbǎiliùshí bā wàn qīqiān

9,134,000 = 九百一十三万四千 jiǔbǎi yī shísān wàn sìqiān

7,807,000 = 七百八万七千 qībǎi bā wàn qīqiān

861,000 = 八十六万一千 bāshíliù wànyī qiān

501,000 = 五十万一千 wǔshí wànyī qiān

2,907,000 = 二百九万七千 èrbǎi jiǔ wàn qīqiān

99,172,600,000 = 九百九十一亿七千二百六万 jiǔbǎijiǔshí yīyì qīqiānèrbǎi liù wàn

970,000 = 九十七万 jiǔshíqī wàn

41,877,000 = 四千一百八十七万七千 sìqiānyībǎi bāshíqī wàn qīqiān

Leave a Reply